ફેક્ટરી ટૂર

ઉત્પાદન પ્રદર્શન

કંપની-દેખાવ

કંપની દેખાવ

કટિંગ-બેડ1

કટિંગ બેડ1

કટિંગ-બેડ2

કટિંગ બેડ2

ફેબ્રિક-વેરહાઉસ1

ફેબ્રિક વેરહાઉસ1

ફેબ્રિક-વેરહાઉસ2

ફેબ્રિક વેરહાઉસ2

ફેબ્રિક-વેરહાઉસ3

ફેબ્રિક વેરહાઉસ3

તૈયાર ઉત્પાદન

સમાપ્ત ઉત્પાદન

પેકેજીંગ

પેકેજીંગ

સીવણ ૧

સીવણ ૧

સીવણ2

સીવણ2

વણાટ1

વણાટ1

વણાટ2

વણાટ2

વણાટ3

વણાટ3